Dozor staveb

Činnost stavebního a technického dozoru představuje jedno z důležitých hledisek celého procesu realizace investičního záměru. Náplní činností stavebního dozoru je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, podmínkami vydaného stavebního povolení, platnými technickými normami ve výstavbě, právními předpisy a uzavřenými smluvními závazky.

Odborný stavební dozor vám zajistí kvalitní provedení stavby i optimalizaci nákladů

Každé stavební dílo přináší řadu nejenom technických problémů, které je nutné včas řešit. Proto je vhodné si zajistit na realizaci stavby odborníka, který bude za Vaší stranu hájit Vaše zájmy. Je vždy lepší oslovit Stavební dozor již v počáteční fázi, před výběrem zhotovitele a podepsáním smlouvy o dílo. V případě včasného zajištění Stavebního dozoru, ještě v předrealizační fázi, může toto rozhodnutí stavebníkovi ušetřit nemalé finanční prostředky v průběhu výstavby i snížit počet reklamovaných vad na dokončeném díle.

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) v §152 ukládá stavebníkovi u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Při provádění staveb svépomocí je vždy stavebník povinen pro svou stavbu zajistit stavební dozor, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky specifikované ve stavebním zákonu.

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.)

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.)

Činnosti stavebního dozoru

Před zahájením stavby

 1. Konzultace a odborná spolupráce se stavebníkem a projektantem při vypracování projektové dokumentace a případné návrhy na její úpravu podle představ stavebníka.
 2. Zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
 3. Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 4. Zpracování zadávacích podmínek a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby a jeho vyhodnocení.
 5. Zajištění přípravy a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.
 6. Seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, stavebním povolením a obsahem smluv.
 7. Protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby.
 8. Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací nebo protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel.
 9. Objednání (případného) archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem.

V průběhu realizace stavby

 1. Kontrolu plnění povinností zhotovitele při přípravě staveniště: dodržení podmínek případných záborů ploch, napojení na potřebné zdroje a dopravu, vybavení staveniště, zejména s ohledem na zajištění ochrany života a zdraví osob, bezpečnosti stavby a nakládání s odpady.
 2. Kontrola souladu prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, zejména při vytýčení.
 3. Kontrola postupu stavebních prací podle podmínek stavebního povolení, veřejnoprávních rozhodnutí, odsouhlasené projektové dokumentace Stavebním úřadem a časového a finančního harmonogramu.
 4. Kontrolu dodržování obecně závazných předpisů a oborových norem.
 5. Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. Kontrola výsledků těchto zkoušek a požadování od zhotovitele stavby doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, protokoly, revizní zprávy, prohlášení o shodě, atd.).
 6. Kontrolu prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 7. Organizační zabezpečení individuálních a komplexních zkoušek dokončených dodávek a prací.
 8. Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s odpovídajícími právními předpisy.
 9. Zajištění a řízení kontrolních dnů.
 10. Kontrola kvality prováděného díla.
 11. Iniciování nápravných opatření při zjištění nedostatků.
 12. Operativní řešení technických problémů během stavby.
 13. Pořizování digitální fotodokumentace průběhu stavby, případně detailů výstavby a částí a míst před zakrytím.
 14. Účast na jednáních (zastupování mandanta při jednáních) se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavby.
 15. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturování a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách s potvrzením správnosti.
 16. Projednání dodatků a změn projektu se zhotovitelem.
 17. Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla.
 18. Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
 19. V souladu se smlouvami odevzdat připravené části díla dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
 20. Převzetí, kontrola a archivování protokolů, certifikátů, dokladů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení, včetně dokladů o nakládání s odpady potřebných k uvedení stavby do provozu, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby.
 21. Spolupráci s projektantem zabezpečujícím dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 22. Spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při navrhovaní opatření na odstranění případných vad projektu.
 23. Informování investora o všech závažných okolnostech bez odkladu.

Po dokončení stavby

 1. Zajištění předávacího řízení, včetně vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, vyhotovení soupisu vad a nedodělků.
 2. Kontrolu odstraňování vad a nedodělků vyplívajících z předávacího řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby.
 3. Zajištění kolaudačního řízení ve spolupráci s objednatelem.
 4. Organizační zajištění realizace případných požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.
 5. Kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
 6. Spolupráce s objednatelem při uplatňování případných reklamačních vad v průběhu záruční doby.

Zpět