O nás

Zajistíme Vám veškeré činnosti uvedené ve stavebním zákonu nutné pro získání stavebního povolení a kolaudace, vč. kompletní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, poradenstvím v oblasti staveb, výběrová řízení, projektovou dokumentaci a výkazů výměr. Zajišťujeme technické a stavební dozory investora, kontrolu fakturace na stavbách a jednání se stavební společností ev. s orgány státní správy.

Podílíme se i na takto krásných stavbách

Při výkonu stavebního dozoru využíváme více jak 20 leté zkušenosti v podnikání, působení ve velké stavební firmě i z realizací developerských projektů. V případě potřeby spolupracujeme se specialisty na jednotlivé profese.

Na základě stavebního zákonu č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb. S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

Otázky a odpovědi

 • Co je to stavební dozor?
  Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba. Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý) na stavbách prováděných svépomocí, uvedených v §103 a 104 stavebního zákona č.183/2006 Sb.
 • Jaká je hlavní činnost stavebního dozoru?
  Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).
 • Jaká je odpovědnost stavebního dozoru?
  Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).
 • Jaká je povinnost stavbyvedoucího vůči technickému dozoru?
  Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst.2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).